Shanthipura

Shanthipura, Karnataka
1995
Accompagnateur: