Doddabalapur

Doddabalapur, Karnataka
1993
Accompagnateur: