Doddabalapur II

Doddabalapur, Karnataka
1992
Partenaire: 
Accompagnateur: