Doddabalapur I

Doddabalapur, Karnataka
1992
Partenaire: