Shantipura

Shantipura, Karnataka
1989
Partenaire: 
Accompagnateur: